> Materials

ACM - BR - CSM - ECO - CR - EPDM - IIR - MVQ - NBR - NR - SBR

  Aplicació de materials
   
 

ACM - Elastòmers d'acrilat (ethylene/acrylic elastomer)

 

Propietats: Estabilitat enfront els lubricants a altes temperatures. T: 170ºC Aplicacions: Retens i juntes en automoció i maquinària en general.

   
 
  BR - Elastòmer de polibutadiè (butadiene rubber)
 

Propietats: Segon sintètic en consum i resultats similars al SBR Aplicacions: Pneumàtics de mida mitjana, articles tècnics, etc.

>>> Pujar a materials

 
 
 

CSM - Elastòmer de polietilè clorosulfonat (chlorosulfonated poluethylenes)

 

Propietats: Alta resistència a la intempèrie, a dissolvents i a la flama. T: 140ºC Aplicacions: Cables, juntes, mànegues i revestiments per a resistir l'atac d'àcids i flames.

>>> Pujar a materials

   
 
  ECO - Elastòmer d'epiclorhidrina (polyepichlorohydryn)
 

Propietats: Resistència a l'oxidació, olis i altes temperatures. T: 150ºC Aplicacions: Indústria de l'automoció, juntes, diafragmes, membranes, tubs, etc, que treballen a altres temperatures.

>>> Pujar a materials

   
 
  CR - Elastòmer de policloroprè (cholorprene rubber)
 

Propietats: Excel·lents característiques i de combustió autoextingible. Resistència a dissolvents. Aplicacions: Revestiment protector de cables, cintes transportadores, juntes de dilatació, etc.

>>> Pujar a materials

   
 
  EPDM - Elastòmer de terpolímer etilè / propilè / diè (ethyene-proyene diene monomer)
 

Propietats: Resistència a la intempèire, al vapor d'aigua, àlcalis, àcids oxidants, etc. T: 140ºC Aplicacions: Juntes per a portes i finestres de l'automòbil, manetes de radiadors, passa-fils, membranes, manxes, etc.

>>> Pujar a materials

   
 
  IIR - Elastòmer de copolímer isobutilè / isoprè (isobutene-isoprene rubber)
 

Propietats: Baixa permeabilitat a l'aire. Alta resistència a olis, dissolvents i àcids, etc. T: 140ºC Aplicacions: Cambres de pneumàtics, juntes, canonades, taps farmacèutics, etc.

>>> Pujar a materials

   
 
  MVQ - Elastòmer de silicona -metil-vinil (silicone rubber)
 

Propietats: Ampli marge de temperatures d'utilització, autoextingible, permeabilitat als gasos. T: 250ºC. Aplicacions: Articles per a indústria aeronàutica, aeroespecial, electrònica, cirurgia, farmacèutica, etc.

>>> Pujar a materials

   
 
  NBR - Elastòmer de copolímer acrilonitril / butadiè (nitrile rubber)
 

Propietats: Bones característiques elàstiques i mecàniques tot i el contacte amb fluids hidrocarbonats. T: 120ºC. Aplicacions: Juntes, mànegues, manetes, corrons d'estampar, etc. Fabricació d'ebonita.

>>> Pujar a materials

   
 
  NR - Elastòmer polisoprè natural (natural rubber)
 

Propietats: Alta resistència mecànica. T:120ºC Aplicacions: Juntes, mànegues, manetes, corrons d'estampar, etc. Fabricació d'ebonita.

>>> Pujar a materials

   
 
  SBR - Elastòmer de copolímer estirè / butadiè (styrene butadiene rubber)
 

Propietats: Sintètic de major consum, substitueix el cautxú natural (NR) i amb resultats intermitjos. Aplicacions: Pneumàtics de mida mitjana, articles tècnics moldejats, etc.

>>> Pujar a materials

   
 
 
  >>> Pujar a materials